मामी का आचल ( भाग 1 )

12 विची एग्ज़ॅम झाली होती. प्रत्येक वर्षी सारखं या वेळी सुद्धा मी सुट्टीला मामाच्या गावी गेलो होतो. मामाच्या घरी मामा, मामी आणि त्याची दोन मुलं अशी चार जणंच राहत होते. त्यात आता ‌माझी भर पडली होती, तसं मी सगळ्यांचा लाडका होतो, सगळे माझ्यावर खूप प्रेम कारायचे, आणि प्रत्येक वर्षी प्रमाणे माझी ह्या वेळी सुद्धा सगळे अतुरतेने वाट बघत होते.

मी मामाच्या गावी पोचलो मामा मला बस स्टॅन्डला न्यायला आला होता. तसेच आम्ही तिथून घरी निघालो, जाताना मामाशी खूप गप्पा मारल्या घरी पोचलो तर सगळे वाट बघत बसले होते, सगळ्यांना खुशाली विचारलि मामाची मुलं खूप लहान होती अजून, एकाच नाव अजय, एकाच विजय.

अजय 10 वर्षाचा आणि विजय 12 वर्षाचा. पण मला मामी कुठे दिसत नव्हती, शेवटी ‌मी मामाला विचारलं मामी कुठे गेले तर मामा बोलला की ती अंघोळ करते. बसं तू ती येईल आणि तेवढ्यात मामी बाहेर आली.

हेमा नाव माझ्या मामीचं, मी मामीला विचारलं कश्या आहात तुम्ही तिने उत्तर दिलं मी ठीक तू कसा आहेस मी उत्तर दिलं मी कसा दिसतोय मामी बोलली खूप मोठा झालास मागे आलास तेव्हा केवढुसा होतास बर चल लवकर फ्रेश हो आणि खाऊन घे कायतरी.

फ्रेश झालो खाऊन पण घेतलं मामा मामीशी खूप गप्पा मारल्या खूप छान रमलो होतो तिकडे, बगता बगता दोन तीन दिवस कसे गेले तेच कळलं नाही. एके दिवशी काय झालं मामा कामाला गेले होते आणि मामाची मुलं पण बाहेर खेळायला गेली होती. मला तहान लागली म्हणून मी घरात पाणी प्यायला गेलो आणि जे बघितलं त्यावर विश्वासच बसत नव्हता मामी बाथरुम मधे अंघोळ करत होत्या, आज पहिल्यांदा कोणत्या तरी बाईला नागडं अंघोळ करताना बघितलं होतं आणि ती माझी मामी होती 40 वय होतं तीचं, पण तीचं तें ओलं अंग पाहून मला कसतरीच होत होतं माझ्या दोन पायाच्या मधी होणारी हालचाल मामीचे बॉल बगुन वाटत होतं की ते तोंडात आणि हातात पण मावणार नाहीत इतके मोठे होते. तिने हात वरती करताच तिच्या काकेतिल केस मला दिसले खूप केस होते. पोट जरासं बाहेर आलं होतं. बेमबि पासून केसाची सुरुवात झाली होती तें अगदी खाली दोन पायाच्या मधे पर्यंत.

This content appeared first on new sex story .com

मामी बाथरुम मधून बाहेर आली फ्रीज जवळ गेली फ्रीज ओपन केलं आणि त्यातून एक जाड लांबडि काकडि घेतली. आणि तशीच बाथरूम मधे गेली काकडिला चांगलं दुहुन घेतलं. जेव्हा मामीने आपले दोन पाय फाकवले आणि केसाल योनीत काकडि आत बाहेर करू लागली. तिच्या तोंडातून हळू हळू आवाज येतं होते. थोड्या वेळाने काकडि बाहेर काढली तर काकडी पूर्ण पांढरि झाली होती आता तर रोज मी मामीला अंघोळ करताना कपडे बदलताना बगू लागलो होतो ते बगून झाल्यावर मी माझ्या लिगावर जोर द्यायचो पण त्याने काय फायदा नव्हता मला आता मामीला भोगायचं होतं पण धाडस काय होतं नव्हतं आणि चान्स पण मिळत नव्हता आणि शेवटी मला संधी मिळाली……….

More from Marathi Sex Stories

Leave a Reply